MIGE
2024. június 16.
Jusztin

 

A Miskolci Gombász Egyesületet 1990.11.06-án vette nyilvántartásba az illetékes bíróság. Az egyesület létrehozása óta folyamatosan működik. Az egyesületet a Miskolci Törvényszék 05-02-0000865 szám alatt tartja nyílván (ügyszám: 11/Pk.60865/1990). A tagok,mint akaratukkal – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi, a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény rendelkezéseit figyelembe véve – az alábbiak szerint fogadják el az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. Az alapító okiratban a módosítások vastag dőlt betűvel kiemelve jelennek meg.

 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

 

 

MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET

  • Magyarország Alaptörvényében szavatolt egyesülési jog alapján,
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján,
  • demokrácia és az önkéntes csatlakozás elvén működik.

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, működése rendszeres

 

                                                                   1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az egyesület neve: MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET /Rövidítése: MIGE/

Alapítás éve: 1990.

Székhelye: 3535 Miskolc, Hegyalja út 50 sz.

Bélyegzője: Kör alakban „MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET 1989” felirat, középen egy stilizált gombaábra.

Az egyesület jogállása:

a.)    Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus és önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott, közhasznú társadalmi szervezet.

b.)    Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt és nem fogad el.

c.)    Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

d.)   Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

2.

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, CÉLJAI

 

Az Egyesület – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 16. pontja és 19. pontja szerinti – közcélú tevékenységeket folytat, valamint az alábbiakban felsorolt közfeladatokat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

 

Mindezek érdekében az egyesület konkrét céljai és tevékenysége:

 

1.)    A gombamérgezések megelőzésének elősegítése és a kulturált, a természetvédelmi és egészségvédelmi céloknak megfelelő gombagyűjtési módszerek terjesztése. Ennek érdekében az egyesület előadásokat, élőgomba bemutatókat és kiállításokat, fotókiállításokat, terepgyakorlatokat szervez és végez, tanfolyamokat szervez, röplapokat és kiadványokat szerkeszt és terjeszt. Internetes weblapot működtet, melynek segítségével bemutatja az egyesület életét és ismeretterjesztéshez is felhasználja. Az egyesület tevékenysége során kiemelten kezeli a fiatal korosztályok, iskolások, óvodások bevonását az ismeretterjesztésbe.

2.)    Az egyesület rendezvényein, terepgyakorlatokon felhívja a figyelmet a környezet és a gombák kölcsönös függőségére, a környezetvédelem fontosságára és lehetőségeire.

3.)    Az egyesület a vadon élő gombafajok felkutatása, meghatározása, dokumentálása és nyilvántartása útján tudományos tevékenységet végez.

4.)    Az egyesület a törvényileg védett és a veszélyeztetett gombafajok megóvása érdekében rendszeres ismeretterjesztő tevékenységet végez.

5.)    Az egyesület a gombatermesztés elősegítése érdekében előadásokat, termesztési bemutatókat tart.

6.)    Az egyesület a tagságának az egyesületi foglalkozásokon és a terepgyakorlatokon szakképzett saját és esetenként meghívott előadók közreműködésével továbbképzési lehetőséget nyújt.

7.)    Ismeretterjesztés egyes gombák egészségvédő és gyógyító hatásáról.

8.)    Az egyesület tevékenységét éves munkaterv alapján szervezi.

 

A közfeladatok ellátását előíró jogszabályi helyek:

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről III. Fejezet NÉPEGÉSZSÉGÜGY 35. § (1) a népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, civil szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében.  E fejezet 3. cím Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 50. § (2) a lakosságot felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás útján kell megismertetni

 

a) az egészséges táplálkozás, ételkészítés és kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggő egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival,

 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

12. § Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság;

54. - 55 § Környezeti nevelés, képzés, művelődés;

64. § (1) a Kt. 54–55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával – az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával – elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen.

98-100 § a környezetvédelmi egyesületek jogai

 

 

3.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE és MEGSZŰNÉSE

 

Az egyesület tagjai lehetnek:

 

            Rendes tagok

            Pártoló tagok

            Tiszteletbeli tagok

 

3.1. Tagsági viszony keletkezése

 

Tagsági viszony rendes és pártoló tagok esetében felvétellel, tiszteletbeli tagok esetén választással keletkezik.

 

Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan önálló természetes és jogi személy, aki legalább 3 hónapospróbaidőn át részt vesz az egyesület tevékenységében, majd a belépési nyilatkozat aláírásával az egyesület alapszabályának és szerveinek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, vállalja az egyesület tevékenységében való közreműködést, és az egyesület közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíj rendszeres befizetését.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet az az önálló természetes vagy jogi személy, aki a belépési nyilatkozatában kinyilvánított módon az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és legalább a tagdíj mértékéig anyagilag támogatja.

 

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki huzamosabb időn keresztül végzett kimagasló tevékenységével vagy más módon jelentősen hozzájárult az egyesület munkájához és a tagság elismerését kivívta.

 

A rendes és pártoló tagok felvétele a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A Vezetőség indokolt esetben, az indok megjelölésével megtagadhatja a felvételt. Ez ellen jogorvoslati kérelmet lehet a közgyűlés elé terjeszteni. Tiszteletbeli tagok választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 

 

 

3.2. Tagsági viszony megszűnése

 

Az egyesületi tagság megszűnik:

-          a tag kilépésével

-          a tagok sorából való törléssel

-          kizárással

-          a tagság felmondásával

-          a tag halálával

-          az egyesület megszűnésével.

 

A tag tagsági viszonyát a Vezetőséghez intézett írásbeli nyilatkozatával indoklási kötelezettség nélkül, bármikor megszüntetheti. Szóbeli nyilatkozat esetén a kilépésről a Vezetőség illetékes tagja feljegyzést készít, és erről a tagot írásban értesíti.

 

A Vezetőség felmondja annak tagságát, aki tagdíjának megfizetésével 3 hónapos késedelemben van, és írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül sem fizeti be. A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a tagdíj be nem fizetése esetén tagsága felmondásra kerül. A tag írásban kérheti, hogy rendes tagból pártoló taggá minősítsék át. A törlésről, vagy átminősítésről a tagot írásban értesíteni kell.

 

A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a közgyűlés megítélése szerint az egyesületben való maradása, tevékenysége, mulasztása, vagy egyéb magatartása miatt nagymértékben veszélyezteti az egyesület céljainak elérését.

 

 

 

 

 

                                                            4.

A TAGOK JOGAI és KÖTELEZETTSÉGEI

 

A rendes tag jogai:

 

            Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, s ezek érdekében megfelelő tájékoztatásra jogosult.

            Az egyesület szerveinél észrevételezési, véleményezési joga van. Ha álláspontjával kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.

            Az egyesület szerveihez az egyesület tevékenységi körén belül kérdéseket intézhet, és azokra válaszokat kell kapnia.

            Kifogást emelhet az egyesület bármely döntése, határozata, intézkedése ellen a Vezetőségnél, a Közgyűlésen és végül a Bíróságon.

            A közgyűlésen tanácskozási és szavazati joga van. Szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

            Az egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben jogerős bírósági döntés a közügyek gyakorlásától el nem tiltotta.

            Személyi adataiban egyesületi tagságát és abban viselt tisztségét feltüntetheti.

 

 

A rendes tag kötelességei:

 

Be kell tartania az Alapszabályban foglaltakat és az egyesület szervei által hozott határozatokat. Kifogás esetén törekednie kell az egyesületen belüli megoldás elérésére, mielőtt külső jogorvoslati lehetőségével élne.

Köteles a közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat a közgyűlés által meghatározott időpontig megfizetni.

Az egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

A pártoló tag jogai:

 

Részt vehet az egyesület rendezvényein, és a közgyűlésen. A közgyűlésen tanácskozási joga van.

Kezdeményezheti az alapszabályba, illetve jogszabályba ütköző határozat megsemmisítését.

Adataiban pártoló tagságát feltüntetheti.

 

 

 

A pártoló tag kötelességei:

 

Az egyesület felé vállalt támogatás teljesítése, az egyesület sikeres működésének elősegítése.

Az egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

A tiszteletbeli tag jogai:

 

Részt vehet az egyesület rendezvényein és a közgyűlésen. A közgyűlésen tanácskozási joga van. Adataiban tiszteletbeli tagságát feltüntetheti.

 

 

A tiszteletbeli tag kötelességei:

 

Az egyesület vagyonának, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

5.

AZ EGYESÜLET SZERVEI és TISZTSÉGVISELŐI

 

            Közgyűlés

            Vezetőség

            Ellenőrző Bizottság

 

A vezetőség tisztségviselői:

           

            Elnök

            Titkár

            Gazdasági vezető

            Szervező titkár

            Kapcsolattartóés weblapszerkesztő

 

A vezetőség elnöke és tagja lehet bármely egyesületi, nagykorúrendes tag, aki nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva.

Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők díjazás nélkül látják el.

A közgyűlés a vezetőség tisztségviselőit 3 évre választja. A tisztségviselők más szervezetekben viselt tisztségeiket megválasztásuk előtt kötelesek az egyesület tudomására hozni.

 

A tisztségviselő megbízatása megszűnik:

 

            A megbízatás időtartamának lejártával.

            A megbízatásról való lemondással.

            A tisztségviselő visszahívásával.

            A rendes tagsági jogviszony megszűnésével.

 

Az ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az elnök intézi.

 

6.

A KÖZGYŰLÉS

 

Az egyesület legfőbb döntéshozószerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, melyre a rendes-, a pártoló-, és a tiszteletbeli tagokat is meg kell hívni. A vezetőség szükség esetén, tanácskozási joggal külső személyeket is meghívhat.

 

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Az egyesület vezetőségének határozatára vagy a tagok egyharmadának ok éscél megjelölésével a vezetőséghez benyújtott írásbeli kérésére bármikor, a benyújtást követő 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartani.

 

A közgyűlés ülése nyilvános.

 

A közgyűlés összehívását az elnök rendeli el. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 10 nap időnek kell lennie.

A közgyűlés a rendes tagok több mint felének (50% + 1 fő) jelenléte esetében határozatképes. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

Az alapszabály megalkotása, módosítása, melyhez a jelen lévő tagok háromnegyedének

elfogadó szavazata szükséges.

      A tisztségviselők megválasztása. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.

      A vezetőség beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.         

Az éves pénzügyi terv elfogadása.

      Döntés tag kizárásáról, illetve kizárt tag újrafelvételéről, tiszteletbeli tagok megválasztása.                  

      Az éves tagdíj mértékének, fizetési módjának és határidejének meghatározása.

      A vezetőség határozataival szembenijogorvoslati kérelmek elbírálása.

      Törvénysértő, vagy alapszabályba ütköző vezetőségi határozat megsemmisítése vagy 

megváltoztatása.

      Az egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervvel való egyesülés elhatározása.

      Mindazok a kérdések, melyeket időközben jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe  

utal.

      Azok a kérdések, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

Csak a szabályszerűen közölt napirendi kérdésben hozható határozat, kivéve ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés ismételten összehívott közgyűlésként az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképessé válik, amennyiben ezt a közgyűlés eredeti meghívója tartalmazza.

Amennyiben a megismételt közgyűlés új napon kerül megtartásra, úgy valamennyi tagnak ismételt meghívót kell küldeni, melynek tartalmaznia kell a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy:

 

(a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

(b)   akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

(c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

(d)   akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója;

(e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

(f)    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

(a)    az egyesület nevét és székhelyét;

(b)   a közgyűlés helyét és idejét;

(c)    a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének nevét;

(d)   a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

(e)    a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá és egy erre a célra megválasztott, jelen levő tag hitelesíti.

A jegyzőkönyv kötelező melléklete a jelenléti ív. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

 

A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja. Az egyesülettitkára a Határozatok Könyvébe bejegyzi a határozatot. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, a hozott határozatok tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát.

 

Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves beszámolókba, közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, az elnökkel való előzetes egyeztetés után, arról saját költségén másolatot készíttethet.

 

A vezetőség az egyesület szervezetének működéséről szóló rendelkezéseket, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó szabályokat, valamint beszámolóit akként hozza nyilvánosságra, hogy az egyesület honlapján tesz közzé tájékoztatást.

 

 

7.

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

Két közgyűlés között az egyesület vezetősége irányítja az egyesület tevékenységét. A közgyűlés az 5. pont szerinti összetételű vezetőséget 3 évre választja.

A vezetőség beszámolási kötelezettség mellett jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról dönteni.

A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést, melyet az elnök hív össze, a napirend előzetes közlésével. A vezetőségi ülést bármely tisztségviselő kezdeményezésére is össze kell hívni. Az összehívás e-mail útján történik, a napirendi pontok közlésével, az ülés előtt legalább 3 nappal.

 Avezetőségi ülés minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre jogszabály minősített (2/3-os) többséget ír elő. A vezetőség határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

Az egyesület vezetőségi ülése nyilvános.

 

 

 

 

 

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy:

 

(a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

(b)   akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

(c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

(d)   akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója;

(e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

(f)    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást, helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A vezetőség:

-          A közgyűlések közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját.

-          Elkészíti és előterjeszti az egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét. Elfogadása után irányítja a munkatervben foglalt tevékenységet.

-          Kezeli az egyesület vagyonát.

-          Intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket. Gondoskodik a tagok nyilvántartásának vezetéséről.

-          Javaslatot készít közgyűlés összehívására és annak napirendjére.

-          Részt vesz a közgyűlésen és választ ad az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.

-          Vezeti az egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit.

-          Megőrzi az egyesület működésével kapcsolatos iratokat.

-          Évente beszámolót készít az egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról, közhasznúsági tevékenységéről.

-          Az egyesület anyagi forrásainak bővítésére pályázatokat készít és ad be és gondoskodik a pályázatokban foglaltak megvalósulásának menedzseléséről.

-          Végrehajtja mindazon feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza.

-          Dönt mindazon kérdésekben, melyek az egyesület folyamatos működését biztosítják, és nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

-          Megvizsgálja az egyesületet érintő megszűnési ok fennállását és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedéseket megteszi.

 

A vezetőség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti.

 

A vezetőség a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja. Az egyesület titkára a HatározatokKönyvébe bejegyzi a határozatot. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a vezetőségi ülés időpontját, a hozott határozatok tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát.

 

Az elnök:

-          Az elnök a vezetőség legfőbb tisztségviselője, egyszemélyi vezetője.

-          Végzi a vezetőség hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítását.

-          Irányítja az éves munkaterv és pénzügyi terv elkészítését és felügyeli végrehajtását.

-          Felügyeli az egyesület internetes weblapját, irányítja a működési feltételek biztosítását.

-          A vezetőséggel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért.

-          A vezetőséggel történt egyeztetés alapján az egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köt.

-          Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály, a közgyűlés, illetve a vezetőség a hatáskörébe utal.

-          Összehívja a közgyűlést.

 

 

Az elnök neve: Béres János

Az elnök lakcíme: 3712 Sajóvámos Munkácsi utca 39.

 

 

A titkár:

                        - A vezető szervek és az elnök munkáját a személyi és tárgyi feltételek

biztosításával segíti.                

                        - Elősegíti az éves munkatervben foglaltak lebonyolítását.

                        - Nyilvántartja a testületek döntéseit, vezeti a Határozatok Könyvét.

                        - Megszervezi a vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetését.

                        - Menedzseli a pályázatok benyújtását, megvalósítását és elszámolását.

                        - Gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok

nyilvántartásáról és elérhetőségéről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        - Biztosítja és nyilvántartja a nyilvánosság alapján történő iratbetekintést és     

másolat készítést.

 

A titkár neve: Hörcsik Diána

A titkár lakcíme: 3524 Miskolc Klapka György utca 22. 7/2.

 

           

A gazdasági vezető:

 

                        - Végzi a pénztár kezelését, biztosítja annak naprakész állapotát.

                        - Kifizetéseket eszközöl, intézi a tagdíj befizetéseket.

                        - Tartja a kapcsolatot a tagnyilvántartóval, a könyvelővel és a pénzintézetekkel.

                        - Gondoskodik róla, hogy az egyesület gazdasági tevékenysége a mindenkori   

                           Törvényeknek megfelelően történjen.

 

 

A gazdasági vezető neve: Polák Jenőné

A gazdasági vezető lakcíme: 3535 Miskolc Hegyalja út 50.

 

 

A szervező titkár:

 

                        - Közreműködik az egyesület éves munkatervének összeállításában és

lebonyolításában.

                        - Koordinálja az élőgomba kiállítások megszervezését.

                        - Felügyeli a kiállításokon, foglalkozásokon, túrákon meghatározott gombák

fajlistába foglalását, a fajlisták kezelését.

- Gondoskodik a meghívók, értesítések elkészítéséről és kiküldéséről.

 

A szervező titkár neve: Juhász Tiborné

A szervező titkár lakcíme: 3533 Miskolc Puskin utca 30.

 

 

A kapcsolattartó és weblapszerkesztő:

 

-          Elvégzi az egyesület számítógépes weblapjának tartalmi szerkesztését.

-          Közreműködik a weblap fejlesztésében.

-          Szorgalmazza olyan írások, fotók, egyéb weblap tartalmak készítését, amelyek elősegítik az egyesület tevékenységének internetes megjelenítését.

-          Gondoskodik a weblap tartalom időszerűségéről.

-          Kezeli az egyesület elektronikus postáját, az aktualitásokról informálja a vezetőséget.

-          Kapcsolatot tart a civil szféra helyi szervezeteivel, részt vesz fórumaikon.

-          Kapcsolatot tart az ország más gombász szervezeteivel.

-          A weblappal kapcsolatos gazdasági és egyéb kérdésekben véleményez, tájékoztatást ad.

 

A kapcsolattartó és weblapszerkesztő neve: Szűcs Béla

A kapcsolattartó és weblapszerkesztő lakcíme: 3508 Miskolc Tábortűz utca 8.

 

 

8.

AZ EGYESÜLET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA

 

            Az Ellenőrző Bizottságnak elnöke és két tagja van. A bizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott tagok maguk közül választják. A tisztségek betöltésével és megszűnésével kapcsolatos kérdésekben az 5. pontban a tisztségviselőkre vonatkozóan megfogalmazottak az irányadóak.

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.

            Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer, ezen felül szükség szerint tartja üléseit. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés összehívását a bizottság tagjai, illetve az egyesület vezetősége is kezdeményezheti. Az összehívás e-mail útján történik, a napirendi pontok közlésével, az ülés előtt legalább 8 nappal.

             Az Ellenőrző Bizottság ülése mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

            Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ellenőrzést végez, melynek megkezdése előtt az elnököt értesíti. Feladata az egyesület, annak szervei és tisztségviselői működése törvényességének, alapszabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi az egyesület pénz- és vagyonkezelését, a bizonylati fegyelmet, az éves mérleget és az alapjául szolgáló okmányokat is.

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a vezetőség ülésein, betekinthetnek az egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól.

            Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén annak súlyához mérten:

-          Felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra.

-          Felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására.

-          Rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza.

-          Indítványozza a tisztségviselő visszahívását, illetőleg ellene fegyelmi eljárás indítását.

-          Hatósági intézkedés megfontolása érdekében megkeresi az egyesület tekintetében a törvényességi felügyeletet gyakorló szervet.

 

            Az Ellenőrző Bizottság köteles az egyesületintézkedésre jogosult vezető szervét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

-          A szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

-          A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

            Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

            Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

            Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek. Az éves beszámolónak tartalmaznia kell az ellenőrző bizottság beszámolóját.

 

Az ellenőrző Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.)

 

AzEllenőrző Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy:

 

(a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

(b)   akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

(c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

(d)   akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója;

(e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

(f)    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az ellenőrző bizottság tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

9.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS

 

 

Az egyesület a vezető tisztségviselők köréből az elnököt, a titkárt és a gazdasági vezetőt ruházza felképviseleti joggal.(A képviseleti joggal felruházott tisztségviselők önállóan jogosultak a bankszámla feletti rendelkezésre.)- Törölve.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

Az egyesület elnöke általános képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az egyesület elnökét a titkár helyettesíti.

Az egyesület titkára általános képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

Az egyesület elnöke és az elnök helyettesítése esetén a titkár az egyesület pénzeszközeinek kezelése keretében utalványozási jogkört gyakorol.

Az egyesület gazdasági vezetője képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

Az egyesület elnöke egyes speciális felkészültséget igénylő, vagy jogszabályok által szabályozott esetekben felhatalmazhatja az egyesület tagját a szervezet képviseletére. E képviselet nem terjed ki a közgyűlés, az elnökség vagy a megválasztott tisztségviselőkre ruházott döntési jogkörök gyakorlására.

 

 

10.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

Az egyesület gazdálkodása, gazdasági tevékenységei, könyvvezetése, adózása, beszámolása tekintetében az egyesületekre, közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.

 

Az egyesület pénzeszközeit pénzintézeten keresztül kezeli.

 

Az egyesület bevételei:

-          Az államháztartás szerveitől vagy más adományozótól közhasznú, az alapszabályban rögzített céljaira, vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás.

-          Közhasznú tevékenység végzéséből származó bevétel.

-          Az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel.

-          A rendes tagok által fizetett tagdíj.

-          Pályázatokból származó bevétel.

-          Egyéb bevételek.

 

Az egyesület nevében vagy javára az elnök írásbeli meghatalmazása alapján adomány gyűjthető. Az adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

 

Az egyesület kiadásai:

                        - Működési költségek.

                        - Az alapszabály szerinti tevékenység eredményes végzése érdekében szükséges kiadások.

                        - Az egyesület tevékenysége körében kiírt versenyek, pályázatok díjazása.

                        - Tisztség vagy megbízás eredményes ellátása érdekében felmerülő költségek.

                        - Kiadványok költségei.

                        - Tárgyi jutalmak költségei.

                        - Társadalmi szervezetek, szövetségek tagdíja.

                        - Az egyesület számára szerződés alapján munkát végzők díjazása.

 

Az egyesület kiadásait a vezetőség az indokok elbírálásával hagyja jóvá, az egyesület lehetőségeinek mértékéig.

 

A bevételeket és kiadásokat tételenként és jogcímenként kell nyilvántartani.

Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az egyesületi vagyont leltárban kell nyilvántartani.

 

Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereiből kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

 

 

11.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

Az egyesület megszűnik, ha

-          Feloszlását vagy más szervezettel való egyesülését a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja.

-          Ha a bíróság az egyesületet jogerősen feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapította.

 

 

 

12.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.

Az egyesület vezetőségének, ellenőrző bizottságának és közgyűlésének döntéseit saját weblapján hozza az érintettek tudomására, illetve teszi nyilvánossá. A weblap Domain-neve jelenleg: www.miskolcigombasz.hu

 

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. Szolgáltatásainak igénybevehetőségéről levélben, hirdetményben, az írott vagy elektronikus sajtó útján, illetőleg a nyilvánosság más eszközével tájékoztatja az érdekelteket.

 

Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Egyes cél szerinti juttatásokat az egyesület pályázathoz köthet. A pályázati felhívást sajtó útján közzéteszi. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

(Ezen Alapszabályt az egyesület közgyűlése 2017. április 26-án elfogadta.)- Törölve. Helyette:

Ezen Alapszabályt az egyesület tagjai akaratnyilatkozattal elfogadták.

 

 

(Miskolc, 2017. április26.)- Törölve. Helyette: Miskolc, 2017. július 24.

 

 

 

Béres János

                                                                                              Az egyesület elnöke

 

 

Záradék:

 

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály alábbi pontjainak változása adott okot:

-          (Preambulum

-          5. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

-          6. A KÖZGYŰLÉS

-          7. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

-          8. AZ EGYESÜLET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA

-          9. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

-          10. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

-          12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK)- Törölve.Helyette:

 

-    Preambulum

-    9. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

-   12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

 

Alulírott Béres János (anyja neve:Nahaj Veronika,lakik: 3712 Sajóvámos Munkácsy utca 39.). a Miskolci Gombász Egyesület törvényes képviselője nyilatkozom arról, hogy a jelen alapszabály megfelel az egyesület alapszabályának módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

(Miskolc 2017.04.26.)- Törölve. Helyette: Miskolc 2017.07.24.

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Béres János

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 Az előző, fentiekkel hatálon kívül került alapszabályunk:

 

 

A MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET alapszabálya a 2014.04.14. és (a Miskolci Törvényszék 11.Pk.60.865/1990/45. számú VÉGZÉSÉBEN foglalt felhívásának megfelelve) 2014.08.18. napján tartott közgyűléseken elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Az alapszabályban a módosítások vastag betűvel kiemelve jelennek meg.

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály

 

MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET

  • Magyarország Alaptörvényében szavatolt egyesülési jog alapján,
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján,
  • demokrácia és az önkéntes csatlakozás elvén működik.

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, működése rendszeres

 

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az egyesület neve: MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET /Rövidítése: MIGE/

Alapítás éve: 1990.

Székhelye: 3535 Miskolc, Hegyalja út 50 sz.

Bélyegzője: Kör alakban „MISKOLCI GOMBÁSZ EGYESÜLET 1989” felirat, középen egy stilizált gombaábra.

Az egyesület jogállása:

a.)    Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus és önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott, közhasznú társadalmi szervezet.

b.)    Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt és nem fogad el.

c.)    Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

d.)   Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

2.

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, CÉLJAI

 

 Az Egyesület – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 16. pontja és 19. pontja szerinti – közcélú tevékenységeket folytat, valamint az alábbiakban felsorolt közfeladatokat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

 

Mindezek érdekében az egyesület konkrét céljai és tevékenysége:

 

1.)    A gombamérgezések megelőzésének elősegítése és a kulturált, a természetvédelmi és egészségvédelmi céloknak megfelelő gombagyűjtési módszerek terjesztése. Ennek érdekében az egyesület előadásokat, élőgomba bemutatókat és kiállításokat, fotókiállításokat, terepgyakorlatokat szervez és végez, tanfolyamokat szervez, röplapokat és kiadványokat szerkeszt és terjeszt. Internetes weblapot működtet, melynek segítségével bemutatja az egyesület életét és ismeretterjesztéshez is felhasználja. Az egyesület tevékenysége során kiemelten kezeli a fiatal korosztályok, iskolások, óvodások bevonását az ismeretterjesztésbe.

2.)    Az egyesület rendezvényein, terepgyakorlatokon felhívja a figyelmet a környezet és a gombák kölcsönös függőségére, a környezetvédelem fontosságára és lehetőségeire.

3.)    Az egyesület a vadon élő gombafajok felkutatása, meghatározása, dokumentálása és nyilvántartása útján tudományos tevékenységet végez.

4.)    Az egyesület a törvényileg védett és a veszélyeztetett gombafajok megóvása érdekében rendszeres ismeretterjesztő tevékenységet végez.

5.)    Az egyesület a gombatermesztés elősegítése érdekében előadásokat, termesztési bemutatókat tart.

6.)    Az egyesület a tagságának az egyesületi foglalkozásokon és a terepgyakorlatokon szakképzett saját és esetenként meghívott előadók közreműködésével továbbképzési lehetőséget nyújt.

7.)    Ismeretterjesztés egyes gombák egészségvédő és gyógyító hatásáról.

8.)    Az egyesület tevékenységét éves munkaterv alapján szervezi.

 

A közfeladatok ellátását előíró jogszabályi helyek:

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről III. Fejezet NÉPEGÉSZSÉGÜGY 35. § (1) a népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, civil szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében.  E fejezet 3. cím Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 50. § (2) a lakosságot felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás útján kell megismertetni

 

a) az egészséges táplálkozás, ételkészítés és -kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggő egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival,

 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

12. § Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság;

54. - 55 § Környezeti nevelés, képzés, művelődés;

64. § (1) a Kt. 54–55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával – az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával – elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen.

98-100 § a környezetvédelmi egyesületek jogai

 

 

3.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE és MEGSZŰNÉSE

 

Az egyesület tagjai lehetnek:

 

            Rendes tagok

            Pártoló tagok

            Tiszteletbeli tagok

 

3.1. Tagsági viszony keletkezése

 

Tagsági viszony rendes és pártoló tagok esetében felvétellel, tiszteletbeli tagok esetén választással keletkezik.

 

Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan önálló természetes és jogi személy, aki legalább 3 hónapospróbaidőn át részt vesz az egyesület tevékenységében, majd a belépési nyilatkozat aláírásával az egyesület alapszabályának és szerveinek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, vállalja az egyesület tevékenységében való közreműködést, és az egyesület közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíj rendszeres befizetését.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet az az önálló természetes vagy jogi személy, aki a belépési nyilatkozatában kinyilvánított módon az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és legalább a tagdíj mértékéig anyagilag támogatja.

 

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki huzamosabb időn keresztül végzett kimagasló tevékenységével vagy más módon jelentősen hozzájárult az egyesület munkájához és a tagság elismerését kivívta.

 

A rendes és pártoló tagok felvétele a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A Vezetőség indokolt esetben, az indok megjelölésével megtagadhatja a felvételt. Ez ellen jogorvoslati kérelmet lehet a közgyűlés elé terjeszteni. Tiszteletbeli tagok választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 

 

 

3.2. Tagsági viszony megszűnése

 

Az egyesületi tagság megszűnik:

-          a tag kilépésével

-          a tagok sorából való törléssel

-          kizárással

-          a tagság felmondásával

-          a tag halálával

-          az egyesület megszűnésével.

 

A tag tagsági viszonyát a Vezetőséghez intézett írásbeli nyilatkozatával indoklási kötelezettség nélkül, bármikor megszüntetheti. Szóbeli nyilatkozat esetén a kilépésről a Vezetőség illetékes tagja feljegyzést készít, és erről a tagot írásban értesíti.

 

A Vezetőség felmondja annak tagságát, aki tagdíjának megfizetésével 3 hónapos késedelemben van, és írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül sem fizeti be. A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a tagdíj be nem fizetése esetén tagsága felmondásra kerül. A tag írásban kérheti, hogy rendes tagból pártoló taggá minősítsék át. A törlésről, vagy átminősítésről a tagot írásban értesíteni kell.

 

A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a közgyűlés megítélése szerint az egyesületben való maradása, tevékenysége, mulasztása, vagy egyéb magatartása miatt nagymértékben veszélyezteti az egyesület céljainak elérését.

 

 

 

 

 

4.

A TAGOK JOGAI és KÖTELEZETTSÉGEI

 

A rendes tag jogai:

 

            Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, s ezek érdekében megfelelő tájékoztatásra jogosult.

            Az egyesület szerveinél észrevételezési, véleményezési joga van. Ha álláspontjával kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.

            Az egyesület szerveihez az egyesület tevékenységi körén belül kérdéseket intézhet, és azokra válaszokat kell kapnia.

            Kifogást emelhet az egyesület bármely döntése, határozata, intézkedése ellen a Vezetőségnél, a Közgyűlésen és végül a Bíróságon.

            A közgyűlésen tanácskozási és szavazati joga van. Szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

            Az egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben jogerős bírósági döntés a közügyek gyakorlásától el nem tiltotta.

            Személyi adataiban egyesületi tagságát és abban viselt tisztségét feltüntetheti.

 

 

A rendes tag kötelességei:

 

Be kell tartania az Alapszabályban foglaltakat és az egyesület szervei által hozott határozatokat. Kifogás esetén törekednie kell az egyesületen belüli megoldás elérésére, mielőtt külső jogorvoslati lehetőségével élne.

Köteles a közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat a közgyűlés által meghatározott időpontig megfizetni.

Az egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

A pártoló tag jogai:

 

Részt vehet az egyesület rendezvényein, és a közgyűlésen. A közgyűlésen tanácskozási joga van.

Kezdeményezheti az alapszabályba, illetve jogszabályba ütköző határozat megsemmisítését.

Adataiban pártoló tagságát feltüntetheti.

 

 

A pártoló tag kötelességei:

 

Az egyesület felé vállalt támogatás teljesítése, az egyesület sikeres működésének elősegítése.

Az egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

A tiszteletbeli tag jogai:

 

Részt vehet az egyesület rendezvényein, és a közgyűlésen. A közgyűlésen tanácskozási joga van. Adataiban tiszteletbeli tagságát feltüntetheti.

 

 

A tiszteletbeli tag kötelességei:

 

Az egyesület vagyonának, valamint az egyesület jó hírének megóvása.

 

 

5.

AZ EGYESÜLET SZERVEI és TISZTSÉGVISELŐI

 

            Közgyűlés

            Vezetőség

            Ellenőrző Bizottság

 

A vezetőség tisztségviselői:

           

            Elnök

            Titkár

            Gazdasági vezető

            Szervező titkár

            Kapcsolattartóés weblap szerkesztő

 

A vezetőség elnöke és tagja lehet bármely egyesületi rendes tag, aki nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva.

Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők díjazás nélkül látják el.

A közgyűlés a vezetőség tisztségviselőit 3 évre választja. A tisztségviselők más szervezetekben viselt tisztségeiket megválasztásuk előtt kötelesek az egyesület tudomására hozni.

 

A tisztségviselő megbízatása megszűnik:

 

            A megbízatás időtartamának lejártával.

            A megbízatásról való lemondással.

            A tisztségviselő visszahívásával.

            A rendes tagsági jogviszony megszűnésével.

 

 

6.

A KÖZGYŰLÉS

 

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, melyre a rendes-, a pártoló-, és a tiszteletbeli tagokat is meg kell hívni. A vezetőség szükség esetén, tanácskozási joggal külső személyeket is meghívhat.

 

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Az egyesület vezetőségének határozatára vagy a tagok egyharmadának ok és cél megjelölésével a vezetőséghez benyújtott írásbeli kérésére bármikor, a benyújtást követő 30 napon belül - rendkívüli közgyűlést kell tartani.

 

A közgyűlés ülése nyilvános.

 

A közgyűlés összehívását az elnök rendeli el. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 10 nap időnek kell lennie.

A közgyűlés a rendes tagok több mint felének (50% + 1 fő) jelenléte esetében határozatképes. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

      Az alapszabály megalkotása, módosítása.

      A tisztségviselők megválasztása. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.

      A vezetőség beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.         

      Az éves pénzügyi terv elfogadása.

      Döntés tag kizárásáról, illetve kizárt tag újrafelvételéről, tiszteletbeli tagok megválasztása.                  

      Az éves tagdíj mértékének, fizetési módjának és határidejének meghatározása.

      A vezetőség határozataival szembeni jogorvoslati kérelmek elbírálása.

      Törvénysértő, vagy alapszabályba ütköző vezetőségi határozat megsemmisítése vagy 

       megváltoztatása.

      Az egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervvel való egyesülés elhatározása.

      Az egyesület megszűnésekor a vagyon sorsáról való döntés.

      Mindazok a kérdések, melyeket időközben jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe  

      utal.

      Azok a kérdések, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés ismételten összehívott közgyűlésként az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképessé válik, amennyiben ezt a közgyűlés eredeti meghívója tartalmazza.

Amennyiben a megismételt közgyűlés új napon kerül megtartásra, úgy valamennyi tagnak ismételt meghívót kell küldeni, melynek tartalmaznia kell a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek kötelező melléklete a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.

 

A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja. Az egyesület ügyvezető titkára a Határozatok Könyvébe bejegyzi a határozatot. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, a hozott határozatok tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát.

 

Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves beszámolókba, közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, az elnökkel való előzetes egyeztetés után, arról saját költségén másolatot készíttethet.

 

A vezetőség az egyesület szervezetének működéséről szóló rendelkezéseket, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó szabályokat, valamint beszámolóit akként hozza nyilvánosságra, hogy az egyesület honlapján tesz közzé tájékoztatást.

 

 

7.

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

Két közgyűlés között az egyesület vezetősége irányítja az egyesület tevékenységét. A közgyűlés az 5. pont szerinti összetételű vezetőséget 3 évre választja.

A vezetőség beszámolási kötelezettség mellett jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról dönteni.

A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést, melyet az elnök hív össze, a napirend előzetes közlésével. A vezetőségi ülést bármely tisztségviselő kezdeményezésére is össze kell hívni. Az összehívás e-mail útján történik, a napirendi pontok közlésével, az ülés előtt legalább 3 nappal.

 Avezetőségi ülés minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre jogszabály minősített (2/3-os) többséget ír elő. A vezetőség határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

Az egyesület vezetőségi ülése nyilvános.

  

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást, helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A vezetőség:

-          A közgyűlések közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját.

-          Elkészíti és előterjeszti az egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét. Elfogadása után irányítja a munkatervben foglalt tevékenységet.

-          Kezeli az egyesület vagyonát.

-          Intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket. Gondoskodik a tagok nyilvántartásának vezetéséről.

-          Javaslatot készít közgyűlés összehívására és annak napirendjére.

-          Évente beszámolót készít az egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról, közhasznúsági tevékenységéről.

-          Az egyesület anyagi forrásainak bővítésére pályázatokat készít és ad be és gondoskodik a pályázatokban foglaltak megvalósulásának menedzseléséről.

-          Végrehajtja mindazon feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza. Dönt mindazon kérdésekben, melyek az egyesület folyamatos működését biztosítják, és nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

A vezetőség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti.

 

A vezetőség a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja. Az egyesület titkára a HatározatokKönyvébe bejegyzi a határozatot. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a vezetőségi ülés időpontját, a hozott határozatok tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát.

 

Az egyesület vezetőségének valamennyi tagja önálló képviseleti joggal rendelkezik.

 

Az elnök:

-          Az elnök a vezetőség legfőbb tisztségviselője, egyszemélyi vezetője.

-          Végzi a vezetőség hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítását.

-          Irányítja az éves munkaterv és pénzügyi terv elkészítését és felügyeli végrehajtását.

-          Felügyeli az egyesület internetes weblapját, irányítja a működési feltételek biztosítását.

-          Önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. Utalványozási joga van.

-          A vezetőséggel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért.

-          A vezetőséggel történt egyeztetés alapján az egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köt.

-          Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály, a közgyűlés, illetve a vezetőség a hatáskörébe utal.

-          Összehívja a közgyűlést.

 

Az elnök neve: Béres János

Az elnök lakcíme: 3712 Sajóvámos Munkácsi utca 39.

 

A titkár:

                        - A vezető szervek és az elnök munkáját a személyi és tárgyi feltételek

                          Biztosításával segíti.               

                        - Elősegíti az éves munkatervben foglaltak lebonyolítását.

                        - Nyilvántartja a testületek döntéseit, vezeti a Határozatok Könyvét.

                        - Megszervezi a vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetését.

                        - Menedzseli a pályázatok benyújtását, megvalósítását és elszámolását.

                        - Gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok

                          nyilvántartásáról és elérhetőségéről.                                                                                                                                                                                                                                                

                        - Biztosítja és nyilvántartja a nyilvánosság alapján történő iratbetekintést és másolat készítést.

                       - A gazdasági vezetővel együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

                       -  Az elnök akadályoztatása esetén, tájékoztatási kötelezettség mellett, utalványozási joga van.

 

A titkár neve: Rozgonyi László

A titkár lakcíme: 3529 Miskolc Szilvás utca 36. 4/3.

 

           

A gazdasági vezető:

 

                        - Végzi a pénztár kezelését, biztosítja annak naprakész állapotát.

                        - Kifizetéseket eszközöl, intézi a tagdíj befizetéseket.

                        - Tartja a kapcsolatot a tagnyilvántartóval, a könyvelővel és a pénzintézetekkel.

                        - Gondoskodik róla, hogy az egyesület gazdasági tevékenysége a mindenkori törvényeknek megfelelően történjen.

                        - A titkárral együttesen rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

 

A gazdasági vezető neve: Polák Jenőné

A gazdasági vezető lakcíme: 3535 Miskolc Hegyalja út 50.

 

A szervező titkár:

 

                        - Közreműködik az egyesület éves munkatervének összeállításában és

                          lebonyolításában.

                        - Koordinálja az élőgomba kiállítások megszervezését.

                        - Felügyeli a kiállításokon, foglalkozásokon, túrákon meghatározott gombák

                          fajlistába foglalását, a fajlisták kezelését.

                        - Gondoskodik a meghívók, értesítések elkészítéséről és kiküldéséről.

 

A szervező titkár neve: Szamosi Árpádné Magyar Éva

A szervező titkár lakcíme: 3528 Miskolc Zala utca 6.

 

 

A kapcsolattartó és weblap szerkesztő:

 

-          Elvégzi az egyesület számítógépes weblapjának tartalmi szerkesztését.

-          Közreműködik a weblap fejlesztésében.

-          Szorgalmazza olyan írások, fotók, egyéb weblap tartalmak készítését, amelyek elősegítik az egyesület tevékenységének internetes megjelenítését.

-          Gondoskodik a weblap tartalom időszerűségéről.

-          Kezeli az egyesület elektronikus postáját, az aktualitásokról informálja a vezetőséget.

-          Kapcsolatot tart a civil szféra helyi szervezeteivel, részt vesz fórumaikon.

-          Kapcsolatot tart az ország más gombász szervezeteivel.

-          A weblappal kapcsolatos gazdasági és egyéb kérdésekben véleményez, tájékoztatást ad.

 

A kapcsolattartó és weblapszerkesztő neve: Szűcs Béla

A kapcsolattartó és weblapszerkesztő lakcíme: 3508 Miskolc Tábortűz utca 8.

 

 

8.

AZ EGYESÜLET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA

 

            Az Ellenőrző Bizottságnak elnöke és két tagja van. A bizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott tagok maguk közül választják. A tisztségek betöltésével és megszűnésével kapcsolatos kérdésekben az 5. pontban a tisztségviselőkre vonatkozóan megfogalmazottak az irányadóak.

            Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer, ezen felül szükség szerint tartja üléseit. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés összehívását a bizottság tagjai, illetve az egyesület vezetősége is kezdeményezheti. Az összehívás e-mail útján történik, a napirendi pontok közlésével, az ülés előtt legalább 8 nappal.

             Az Ellenőrző Bizottság ülése mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

            Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ellenőrzést végez, melynek megkezdése előtt az elnököt értesíti. Feladata az egyesület, annak szervei és tisztségviselői működése törvényességének, alapszabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi az egyesület pénz- és vagyonkezelését, a bizonylati fegyelmet, az éves mérleget és az alapjául szolgáló okmányokat is.

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a vezetőség ülésein, betekinthetnek az egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek a vezetőségi tagoktól.

            Az Ellenőrző Bizottság hiányosság észlelése esetén annak súlyához mérten:

 

-          Felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra.

-          Felhívja a vezetőséget állásfoglalásra és a hiba kijavítására.

-          Rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza.

-          Indítványozza a tisztségviselő visszahívását, illetőleg ellene fegyelmi eljárás indítását.

-          Hatósági intézkedés megfontolása érdekében megkeresi az egyesület tekintetében a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget.

 

            Az Ellenőrző Bizottság köteles az egyesületintézkedésre jogosult vezető szervét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

-          A szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

-          A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

            Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

            Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

            Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek. Az éves beszámolónak tartalmaznia kell az ellenőrző bizottság beszámolóját.

 

Az ellenőrző Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az ellenőrző bizottság tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

9.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS

 

Az egyesület képviseletére a vezetőség minden tagja önállóan jogosult.

A bankszámla fölötti rendelkezésre az elnök önállóan, a titkár a gazdasági vezetővel együttesen jogosult.

 

 

10.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

Az egyesület pénzeszközeit pénzintézeten keresztül kezeli.

 

Az egyesület bevételei:

-          Az államháztartás szerveitől vagy más adományozótól közhasznú, az alapszabályban rögzített céljaira, vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás.

-          Közhasznú tevékenység végzéséből származó bevétel.

-          Az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel.

-          A rendes tagok által fizetett tagdíj.

-          Pályázatokból származó bevétel.

-          Egyéb bevételek.

 

Az egyesület nevében vagy javára az elnök írásbeli meghatalmazása alapján adomány gyűjthető. Az adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

 

Az egyesület kiadásai:

                        - Működési költségek.

                        - Az alapszabály szerinti tevékenység eredményes végzése érdekében szükséges kiadások.

                        - Az egyesület tevékenysége körében kiírt versenyek, pályázatok díjazása.

                        - Tisztség vagy megbízás eredményes ellátása érdekében felmerülő költségek.

                        - Kiadványok költségei.

                        - Tárgyi jutalmak költségei.

                        - Társadalmi szervezetek, szövetségek tagdíja.

                        - Az egyesület számára szerződés alapján munkát végzők díjazása.

 

Az egyesület kiadásait a vezetőség az indokok elbírálásával hagyja jóvá, az egyesület lehetőségeinek mértékéig.

 

A bevételeket és kiadásokat tételenként és jogcímenként kell nyilvántartani.

Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az egyesületi vagyont leltárban kell nyilvántartani.

 

Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereiből kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

11.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

Az egyesület megszűnik, ha

-          Feloszlását vagy más szervezettel való egyesülését a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja.

-          Ha a bíróság az egyesületet jogerősen feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapította.

 

12.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.

 

Az egyesület vezetőségének, Ellenőrző Bizottságának és Közgyűlésének döntéseit saját weblapján hozza az érintettek tudomására, illetve teszi nyilvánossá. A weblap Domain-neve jelenleg: www.miskolcigombasz.hu

 

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. Szolgáltatásainak igénybevehetőségéről levélben, hirdetményben, az írott vagy elektronikus sajtó útján, illetőleg a nyilvánosság más eszközével tájékoztatja az érdekelteket.

 

Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Egyes cél szerinti juttatásokat az egyesület pályázathoz köthet. A pályázati felhívást sajtó útján közzéteszi. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

 

Ezen Alapszabályt az egyesület közgyűlése 2014. augusztus 18.-án elfogadta.

A jelen alapszabály (létesítő okirat) megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

Miskolc, 2014. augusztus 18.                                                                           Béres János